Phòng Thông tin & Truyền thông

Giới thiệu

Phòng thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định 1199/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng với vai trò là cơ quan truyền thông chính thức của Trường Đại học Xây dựng và là đơn vị chủ trì thực hiện việc truyền thông và quảng bá thương hiệu của Trường.

Chức năng

Phòng Thông tin - Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường với công chúng, xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Chủ trì thực hiện các nghiên cứu nhằm định vị thương hiệu của Trường.
 2. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường.
 3. Đề xuất, thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu của Trường; quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường với công chúng, xã hội.
 4. Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ: website, pano, áp phích, tin ảnh, báo chí. Tổ chức biên tập và phát hành bản tin nội bộ của Trường theo định kỳ và các ấn phẩm giới thiệu về Trường nhằm quảng bá các hoạt động và hình ảnh của Trường. Kiểm soát các ấn phẩm liên quan đến sinh viên.
 5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai các hoạt động “tiếp thị tuyển sinh”.
 6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng nội dung, thiết kế và in ấn các ấn phẩm giới thiệu về Trường và các đơn vị trong Trường.
 7. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường.
 8. Phối hợp với các đơn vị trong Trường để hỗ trợ các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của đơn vị.
 9. Quản lý website của Trường và các thông tin trên truyền thông, mạng xã hội nhằm quảng bá, phổ biến thông tin chính thức của Trường đối với công chúng.
 10. Tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên, học viên của Trường; là đầu mối thiết lập và duy trì quan hệ của Trường với cựu sinh viên, cựu học viên; phối hợp với các khoa trong việc xây dựng và và duy trì hoạt động mạng lưới cựu sinh viên của khoa.
 11. Thực hiện các hoạt động vận động tài trợ cho Trường của các đơn vị, tổ chức ngoài Trường, của cựu sinh viên và học viên của Trường.
 12. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 14. Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Phòng Thông tin và Truyền thông gồm hai bộ phận: một bộ phận phụ trách quản lý website của Trường, kiểm soát website riêng của các đơn vị trong Trường, quản lý các tài khoản của Trường trên các mạng xã hội; một bộ phận phụ trách xây dựng thương hiệu, tổ chức các sự kiện nhằm truyền thông và quảng bá hình ảnh Trường, tiếp thị tuyển sinh và các nhiệm vụ còn lại.

Nhân sự hiện nay của Phòng gồm:

 • TS. Đỗ Quốc Hoàng -  Trưởng phòng
 • ThS.KTS Phạm Thị Mỹ Lan – Phó Trưởng phòng
 • CN. Trần Văn Quang - Kỹ thuật viên máy tính
 • ThS. Nguyễn Hải Dương - Kỹ thuật viên máy tính
 • KS. Nguyễn Đăng Được - Kỹ thuật viên máy tính
 • CN. Trần Ngọc Trang Ninh - Chuyên viên truyền thông
 • ThS. Phạm Thị Nhung - Chuyên viên truyền thông

Một số ấn phẩm

        

Quy định về Quản lý hệ thống nhận diện Trường Đại học Xây dựng: download

Mẫu đề nghị sử dụng, thay đổi tài khoản email: download

Liên hệ

 • Văn phòng: phòng 104 nhà H1
 • Điện thoại: 04. 3 628 8618
 • Email: tttt@nuce.edu.vn