Khoa Đào tạo Sau đại học

Giới thiệu

Đào tạo Sau đại học được xác định là lĩnh vực đào tạo quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Trường Đại học xây dựng thành một trung tâm đào tạo và NCKH đầu ngành có chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, từng bước hoà nhập vào hệ thống các trường đại học khu vực và thế giới về năng lực của đội ngũ cán bộ được đào tạo”.

Công tác đào tạo sau Đại học tại trường Đại học Xây dựng đã có một bề dày kinh nghiệm. Trường đã và đang tổ chức đào tạo ở cả hai bậc đào tạo: Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Đào tạo Sau đại học có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học như: tuyển sinh; xây dựng ch­ương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Cơ cấu tổ chức

 

Nhân sự

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Bình Hà 

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác đào tạo thạc sỹ, đào tạo tiến sỹ.

Email:   ngbinhha@nuce.edu.vn,  ngbinhha@gmail.com 

Phó Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Hùng Phong 

Phụ trách tuyển sinh đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ, thanh tra đào tạo, cơ sơ vật chất, trang web, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.

Chuyên viên

TS. Hà Mạnh Hùng 

Quản lý Nghiên cứu sinh, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.

Email:   captd@email.nuce.edu.vn,  lamtx@email.nuce.edu.vn 

Chuyên viên

KS. Nguyễn Thị Tuyết 

Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học ngành KTXD công trình dân dụng và công nghiệp; KTXD công trình giao thông - Xây dựng đường ôtô và đường thành phố; Kiến trúc; KTXD công trình thuỷ; Kỹ thuật công trình Biển; và một số công tác khác do Trưởng khoa phân công.

Email: tuyetnt@email.nuce.edu.vn

Chuyên viên

CN Bùi Hương Liên 

Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học ngành:  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật môi trường; Địa KTXD; KTXD công trình ngầm; Kỹ thuật cơ khí; Toán ứng dụng; Kỹ thuật vật liệu; và một số công tác khác do Trưởng khoa phân công. 

Email: lienbh@email.nuce.edu.vn

Chuyên viên

CN Trần Văn Linh 

Công tác Tuyển sinh, Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học ngành:  KTXD công trình giao thông - Xây dựng Cầu, Hầm, trang Web, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công. 

Chuyên viên

CN Nguyễn Thị Hương 

Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học ngành:  Quản lý Xây dựng; và một số công tác khác do trưởng khoa phân công. 

Chuyên viên

Đào Thái Bảo Lâm 

Nhập dữ liệu đào tạo; và một số công tác khác doTrưởng khoa phân công. 

Một số hình ảnh hoạt động

 

 

 

  

Liên hệ