TB: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường của NCS Chu Thị Hải Ninh

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Chu Thị Hải Ninh

Đề tài:    Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cán bộ Hướng dẫn 1:     PGS.TS Nguyễn Đình Thám;

Cán bộ Hướng dẫn 2:     PGS.TS Vũ Minh Đức;

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Mã ngành:   62580208

Thời gian:   8h30 ngày 30 tháng 7 năm 2018

Địa điểm:    Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn