Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên Trường Đại học Xây dựng tốt nghiệp năm học 2016-2017

Hằng năm, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) thường xuyên tiến hành các cuộc khảo sát khác nhau liên quan đến sinh viên và cựu sinh viên Nhà trường. Khảo sát tình hình việc làm sinh viên Trường Đại học Xây dựng tốt nghiệp năm học 2016-2017 được thực hiện đối với sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất trong thời gian từ tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 7 năm 2017.

Trong khoảng thời gian trên có 2468 sinh viên tốt nghiệp thuộc 23 ngành/chuyên ngành đào tạo đào tạo sinh viên tốt nghiệp (Hiện trường Đại học Xây dựng đang đào tạo 24 ngành/chuyên ngành. Nhưng ngành nội thất mới mở ngành đào tạo năm 2014 nên chưa có sinh viên tốt nghiệp trong giai đoạn khảo sát này). Trong đó có 2219 sinh viên hệ chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất tham gia trả lời khảo sát đúng theo yêu cầu của công văn 3943/BGDĐT – GDĐH về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khảo sát được thực hiện online trên trang web: http://khaosat.nuce.edu.vn kết hợp các cán bộ của các Khoa, Ban phỏng vấn cựu sinh viên qua điện thoại, email, theo các câu hỏi được thiết kế trong phiếu khảo sát.

Khảo sát bao gồm 6 nội dung chính: Cựu sinh viên đã có việc làm hay chưa?Công việc của đối tượng khảo sát có đúng ngành đào tạo; Đúng ngành đào tạo/ Liên quan đến ngành đào tạo/Không liên quan tới ngành đào tạo; Khu vực làm việc của đối tượng khảo sát; Nhà nước / Tư nhân / Tự tạo việc làm / Có yếu tố nước ngoài; Tên cơ quan/ đơn vị công tác; Nơi làm việc; Bao lâu sau khi tốt nghiệp, cựu sinh viên tìm được việc làm?

Kết quả, trong 1391 cựu sinh viên tham gia khảo sát có 1324 cựu sinh viên tốt nghiệp có việc làm (chiếm tỷ lệ 95,18% trong tổng số sinh viên tham gia khảo sát). Trong đó có đến 94,63% cựu sinh viên được tuyển dụng thông qua các đơn vị tuyển dụng và có 70 cựu sinh viên tự tạo việc làm cho bản thân (chiếm tỷ lệ 5,30%) trong tổng số cựu sinh viên trả lời có việc làm.
Ngay sau khi tốt nghiệp có đến 95,02% cựu sinh viên tìm được việc làm ngay trong vòng dưới 6 tháng và 3,78% có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp trong tổng số 1324 sinh viên trả lời có việc làm. Bên cạnh đó mức thu nhập bình quân của cựu sinh viên trường Xây dựng cũng khá cao so với mặt bằng chung của xã hội thông qua số liệu như: 62,16% (trong tổng số cựu sinh viên trả lời có việc làm) có mức thu nhập bình quân từ 5 đến 10 triệu VNĐ/1 tháng và 22,20% có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu VNĐ/1 tháng.

Xem đầy đủ khảo sát tại đây