Trang chủ Thành tựu khoa học công nghệ Công bố quốc tế

Danh mục bài báo ISI được Bộ GD&ĐT khen thưởng năm 2019

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra Quyết định 718/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2019.

 
 

 

QĐ khen thưởng

Danh mục bài báo