Trang chủ Thông báo

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021

Các file mẫu TKNH: 

Mẫu TKNH 1,2,3: https://drive.google.com/file/d/1Q9u78a1yGRztKC_Bo1E1PQpmoXo3pyC-/view?usp=sharing

Mẫu TKNH 4:  https://drive.google.com/file/d/1v7n3_uPThESdBl2JGUXfevBn-3AF5G-b/view?usp=sharing

Mẫu Kỷ niệm chương: https://drive.google.com/file/d/1S8T5F7f2c0rlm7FBXxuggAg1JMUtU_vy/view?usp=sharing