Trang chủ Thông báo

TV: TB 04/TB-TV đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Ghi chú: Mã số Bảo hiểm của cán bộ - giảng viên đã được gửi về đầu mối các đơn vị bằng file cứng.