Trang chủ Thông báo

Thông báo về việc Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Link download mẫu ủy quyền: https://drive.google.com/file/d/1rxXpXZARjkguHd1TuESk0kljTs03_xEw/view?u...